Víza

Pro občany České i Slovenské republiky platí pro pobyt v Austrálii vízová povinnost. Všichni, kteří plánují pobyt v Austrálii si tedy musí zažádat o vízum, které co nejvíce odpovídá jejich plánům. Pokud je účelem cesty studium nebo legální práce, můžete zažádat o turistické, studentské nebo dependantské vízum. Dle přehledu níže snadno zjistíte, jaké vízum budete potřebovat.

Turistické vízum

Subclass 651 a 600

Držitel turistického víza může v Austrálii cestovat, navštívit přátele, příbuzné nebo také krátkodobě studovat, ne však déle než 12 týdnů (3 měsíce). V případě, že chce držitel studovat déle než 12 týdnů nebo potřebuje pracovní povolení, musí si vyřídit studentské vízum - na turistické vízum není možné v Austrálii pracovat. Platnost turistického víza je 12 měsíců a jsou vícevstupová, držitel tedy může vstoupit do země kdykoliv v průběhu jejich platnosti. Doba návštěvy se počítá od vstupu do země. Žádost se posuzuje především podle účelu cesty, osobní situace v České republice (například vztah k současnému zaměstnání) a je možné, že si ambasáda vyžádá dokumenty k prokázání finančního krytí, které odpovídá délce plánované cesty. Na 3 měsíce byste si měli připravit částku minimálně 6 500 AUD. 


Turistické vízum se dělí na dva typy:

1. eVisitor visa (subclass 651)

Tento typ víza je dostupný pouze žadatelům z vybraných zemí včetně občanů z České a Slovenské republiky.Maximální délka jedné návštěvy je 3 měsíce a zažádat o něj lze pouze mimo území Austrálie. 

2. Visitor visa (subclass 600)

Klasické turistické vízum, které držiteli umožňuje pobyt v Austrálii během jedné návštěvy až na maximálně 12 měsíců. Zažádat o něj lze i v Austrálii. 

Studentské vízum

Subclass 570 - 575

Tento typ víza je vhodný pro všechny, kteří v Austrálii plánují studovat déle než 12 týdnů (3 měsíce). Nejprve je nutné vybrat si školu a uhradit kurz včetně povinného zdravotního pojištění OSHC. Student od školy obdrží potvrzení přijetí tzv. eCoE (electronic Confirmation of Enrolment), což se použije při žádosti o vízum. Studentské vízum je možné získat nejdříve 3-4 měsíce před plánovaným začátkem kurzu a jeho platnost končí dle zvolené délky studia (maximální délka je 5 let s možností prodloužení). Pokud je studium kratší než 10 měsíců, vízum je platné 1 měsíc po skončení studia. V případě studia delšího než 10 měsíců, končí platnost víza 2 měsíce od ukončení studia. Výhodou studentského víza je možnost při studiu také pracovat od nástupu do školy. Studenti mají povoleno pracovat 20 hodin za týden během docházky do školy a neomezeně během prázdnin a po skončení kurzu. Po dobu trvání studentského víza je možné také opakovaně cestovat mimo Austrálii a zase se vracet. Hlavní podmínky pro posouzení žádosti se řídí kritérii rizikovosti, viz níže. Australským imigračním úřadem stanovený poplatek za jeho vyřízení je od 1. 7. 2017 stanoven na 560 AUD. Délka vyřízení žádosti je individuální.


1. Vyřízení žádosti

Od 1. 7. 2016 se všechny žádosti zadávají online na webových stránkách australského imigračního úřadu. Před zažádáním o studentské vízum musí být student přijat ke studiu na některé z australskou vládou schválené vzdělávací instituci a mít potvrzení eCoE.

Potřebné dokumenty k vyřízení žádosti a uhrazení poplatku

 • Vyplněný formulář žádosti o studentské vízum
 • Kopie cestovního pasu platného ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Austrálie
 • 1x pasové foto
 • Potvrzení o zajištěném povinném zdravotním pojištění pro mezinárodní studenty - OSHC
 • Motivační dopis vysvětlující hlavní důvody pro studium v Austrálii (proč právě tato lokalita/kurz, studijní a pracovní historie, plány po návratu do ČR atp.)
 • Formulář eCoE (potvrzení o studiu získané od vybrané školy po uhrazení školného)
 • Uhrazení poplatku 560 AUD ambasádě 
 • Výpis z rejstříku trestů dokládaný pouze v případě zájmu o kurz delší než 1 rok a zároveň pokud student v cizině strávil za posledních 10 let více než 1 rok


Dokumenty, které si může vyžádat ambasáda v průběhu žádosti:

Všechny níže uvedené dokumenty musí být přeložené do angličtiny soudním překladatelem a opatřeny úředním kulatým razítkem.

 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Potvrzení o předchozím studiu anglického jazyka
 • Přehled pracovních zkušeností (pracovní smlouvy, výplatní pásky, živnostenský list,...)
 • Finanční krytí (výpis z účtu za poslední 3 měsíce prokazující dostatek finančních prostředků na pokrytí prvního roku studia v Austrálii)
 • Životopis
 • Závazky k vlasti (zdůvodnění návratu do ČR)
 • Doklad o zajištěném ubytování


Telefonický pohovor s australskou ambasádou

Často se stává, že pracovník z australské ambasády ve Vídni studenta kontaktuje, aby si upřesnil a doplnil poskytnuté informace a posoudil s jakou pravděpodobností se student vrátí zpět do vlasti. 
 

2. Finanční krytí

Pojem finanční krytí označuje jeden z nejdůležitějších faktorů při podávání žádosti o studentské vízum. Je to prokázání, že je student schopný se o sebe během svého pobytu v Austrálii finančně postarat. Pokud cestuje na dobu delší než 1 rok, prokazuje se dostatečné finanční krytí na první rok pobytu. V případě, že student není schopen dostatečné krytí prokázat, může to vést až k zamítnutí víza. Každá žádost se posuzuje individuálně a ne vždy si australská ambasádá toto prokázání vyžádá. Ovlivňujícími faktory jsou například vybraný kurz, plánovaná délka pobytu nebo stupeň rizikovosti vybrané školy. Během vyplňování online žádosti se ale vždy uvádí dostatečná finanční částka, ke které bude míst student přístup po celou dobu pobytu v Austrálii. Zda si imigrační úředník posuzující jednotlivé žádosti vyžádá doložení finančního krytí, záleží pak zcela na něm. Doložením dostatečných finančních prostředků student prokazuje, že bude mít možnost soustředit se na své studium a nebude ve finanční tísni. Životní náklady v Austrálii, zvláště pak ve velkých městech jako je Sydney nebo Melbourne, jsou poměrně vysoké. Finanční krytí se zvýšilo z $1.551 AUD/měsíc na $1.652,5 AUD/měsíc.
 

3. Kategorie rizikovosti

Australský imigrační úřad vytvořil kategorii rizik poskytující hodnocení každé studentské žádosti na základě země a občanství studenta a školy, na kterou se hlásí. Stupně rizikovosti jsou určovány na základě údajů za posledních 12 měsíců a vychází z počtu zamítnutých nebo zrušených víz a z počtu studentů, kteří překračují platnost svých víz na území Austrálie. Každých 6 měsíců jsou tyto údaje přezkoumávány a mohou se měnit. Stupně rizikovosti pro jednotlivé země nejsou nikde oficiálně zveřejněné, aby nedocházelo ke zneužívání údajů. 


Princip kategorie rizikovosti

  Země 1 Země 2 Země 3
Škola 1 1 1 1
Škola 2 1 1 2
Škola 3 1 2 2


Studenti spadající do kategorie 1 neboli zvýhodněné kategorie většinou nemusí dokládat finanční krytí nebo úroveň angličtiny. Dle údajů je to více než 80 % žádostí. Studenti spadající do kategorie 2 naopak mohou očekávat nutnost doložit finanční krytí a úroveň anglického jazyka.
 

4. Vízové podmínky:

 • Uzavřené zdravotní pojištění OSHC (Overseas Student Health Cover) po celou dobu pobytu
 • Minimálně 80 % docházka do denního kurzu (týká se především jazykových a odborných kurzů)
 • Dodržování limitovaného pracovního povolení (Work Permission) umožňujícího pracovat 20 hodin za týden během školy, neomezeně během prázdnin a po skončení školy
 • Dostatek finančních prostředků pro studium a pobyt v Austrálii
 • Pokud je student mladší 18 let musí mít zajištěné školou schválené ubytování
 • Při změně bydliště v Austrálii nahlásit tuto změnu do 7 dnů škole/imigračnímu úřadu

Dependantské vízum (cestování s partnerem/manželem)

Dependantské vízum je určeno pro manžele, páry (kteří prokáží společné nerozlučné soužití) a jejich děti mladší 18 let, kteří se rozhodnou cestovat za studiem do Austrálie společně na jedno studentské vízum. O tento druh víza se žádá jako o studentské vízum s tím, že hlavní žadatel do žádosti uvede své rodinné příslušníky. Jeden z dvojice (hlavní žadatel) musí splnit podmínky pro získání klasických studentských víz, v Austrálii pak bude studovat a automaticky tak získá také pracovní povolení. Jeho partner, případně i další rodinní příšlušníci, studovat nemusí (s výjimkou dětí školou povinných) a přitom získají také pracovní povolení na 20 hodin týdně (pozor - omezení na 20 hodin týdně platí i v období prázdnin, kdy hlavní žadatel může pracovat neomezeně). Pokud ale budou chtít studovat, mohou maximálně 12 týdnů (3 měsíce). Délka delendantských víz se odvíjí od délky kurzu hlavního žadatele. Podmínkou těchto víz je, že dependanti nemohou přicestovat dříve než hlavní žadatel.
 

Finanční krytí

Rozdíl oproti finančnímu krytí u studentského víza je v tom, že hlavní žadatel je povinný prokazovat finanční krytí i pro své rodinné příslušníky. Ke svému finančnímu krytí je nutné připočíst 35 % z celkového finančního krytí pro své partnera, 20 % pro první a 15 % pro každé další dítě. Pokud je dítě školou povinné (a to i v případě, že nebude chodit do školy) je nutné také připočíst náklady na školné. 
 

Prokázání partnerství

Hlavní žadatel musí prokázat, že s partnerem žije v nerozlučném soužití, aby ho mohl připojit ke své žádosti o studentské vízum. V případě manželského páru se prokáže kopie oddacího listu. U nesezdaných párů se musí prokázat min. 1 rok společného soužití jako partneři. Doloží se například společné bydlení, sdílení nákladů na společnou domácnost, atp.
 

Na co si dát pozor

V případě, že ambasáda neuzná dependantský vztah mezi partnery, může být žádost partnera zamítnuta. V případě, že by tak nechtěl odcestovat ani hlavní žadatel, nevztahuje se na něj záruka na vrácení školného, protože jeho studentské vízum formálně zamítnuto nebylo. 


Vízum do Austrálie je velice důležité a doporučujeme jeho vyřízení nepodcenit. Využijte našich dlouholetých zkušeností, rádi Vám pomůžeme!

WORK AND HOLIDAY VÍZUM

Subclass 417, 462

V roce 2018 vyšel v platnost nový typ víz, který je určen především mladým lidem, kteří chtějí zkombinovat prázdniny s prací v Austrálii, ne však na delší dobu, než je jeden rok.

Tento typ víz je určen všem, kteří:

- jsou ve věku od 18 do 31 let
- mají platný cestovní doklad vydaný v zemi, která má povolené vízum Work and Holiday v Austrálii
- neplánují s sebou vzít nezletilé dítě
- jsou dostatečně finančně kryti během doby pobytu (cca 5 000 AUD)
- mají dostatečné finanční prostředky na letenku
- v minulosti nenavštívili Austrálii na Working Holiday visa (subclass 417)
- jsou zdravotně způsobilí
- mají čistý trestní rejstřík (nutné dodat výpis z každé země, kde občan žil déle, než 12 měsíců v posledních 10 letech od svých 16 let)
- dosáhl požadovaného stupně vzdělání
- má požadovat znalost anglického jazyka
- obdržel oficiální doporučující dopis od vlády

Tento typ víz opravňuje k:

- pobytu v Austrálii maximálně 1 rok (12 měsíců)
- pracovat v Austrálii - pro jednoho zaměstnavatele maximálně 6 měsíců
- studovat v Austrálii maximálně 4 měsíce
- neomězeně opuštět a znovu se do Austrálie vracet po dobu platnosti víz
- zažádat o druhé vízum Work and Holiday, pokud jste pracovali minimálně 3 měsíce v severní Austrálii v oboru cestovní ruch / pohostinství / zemědělství / lesnictví / rybaření

Požadovaná znalost anglického jazyka prokážete jedním z uvedených způsobů:

- IELTS (International English Language Testing System) - minimální skóre 4,5
- CAE (Cambridge English Advanced) - minimální skóre 147
- TOEFL iBT (Test of English ad a Foreign Language internet-Based Test
- absolvování školního studia v angličtině (bližští informace na vyžádání)
- žádný uvedený test nesmí být starší 12 měsíců v době podání žádosti o vízum

Jak podat žádost:

- vyplnit formulář 1208 - Application for a Work and Holiday visa
- další dokumenty (seznam na oficiálních stránkách)
- přiložit kopii pasu (dvojstrana s fotografií a osobními údaji)
- přiložit kopii rodného listu (se jmény obou rodičů)
- přiložit dvě aktuální fotografie pasového formátu (45 mm x 35 mm)
- přiložit prokázání dostatečného finančního krytí po dobu pobytu v Austrálii (cca 5 000 AUD) a dostatečných finančních prostředků na zpáteční letenku z Austrálie, případně samotnou letenku
- přiložit doplňující dokumenty: dokument prokazující dosažené vzdělání a dokument prokazující dostatečnou úroveň angličtiny
- vše odešlete poštou na ambasádu v Berlíně


 

 

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: