Víza

Pro občany České i Slovenské republiky platí pro pobyt v Austrálii vízová povinnost. Všichni, kteří plánují pobyt v Austrálii si tedy musí zažádat o vízum, které co nejvíce odpovídá jejich plánům. Pokud je účelem cesty studium nebo legální práce, můžete zažádat o turistické, studentské, dependantské vízum nebo nově Work and Holiday vízum.
Dle přehledu níže snadno zjistíte, jaké vízum budete potřebovat.

Turistické vízum

Subclass 600

Držitel turistického víza může v Austrálii cestovat, navštívit přátele, příbuzné nebo také krátkodobě studovat, ne však déle než 12 týdnů (3 měsíce). V případě, že chcete v Austrálii studovat déle než 12 týdnů nebo chcete při studiu pracovat, musíte si vyřídit studentské vízum studentské vízum. Platnost turistického víza je 12 měsíců (1 rok) a jsou vícevstupová, můžete tedy do země vstupovat nebo ji opouštět po celou dobu jejich platnosti. Doba návštěvy se počítá od vstupu do země. Žádost se posuzuje především podle účelu cesty, osobní situace v České republice (například vztah k současnému zaměstnání atp.) a je možné, že si ambasáda vyžádá dokumenty k prokázání finančního krytí, které odpovídá délce plánované cesty. Na 3 měsíce byste si měli připravit částku minimálně 6 500 AUD. 


Turistické vízum se dělí na dva typy:

1. eVisitor visa (subclass 651)

Tento typ víza je dostupný pouze žadatelům z vybraných zemí včetně občanů z České a Slovenské republiky. Maximální délka jedné návštěvy je 3 měsíce (12 týdnů) a zažádat o tato víza lze pouze mimo území Austrálie. Vyřízení je zdarma. 

2. Visitor visa (subclass 601)

Klasické turistické vízum, které vám umožňuje pobyt v Austrálii během jedné návštěvy až na maximálně 12 měsíců (1 rok). Zažádat o něj lze i v Austrálii. Poplatek imigračnímu úřadu je 20 AUD.

Studentské vízum

Subclass 500

Tento typ víza je vhodný pro všechny, kteří v Austrálii plánují studovat déle než 12 týdnů (3 měsíce). V první řadě je nutné vybrat si školu a uhradit kurz včetně povinného zdravotního pojištění OSHC. Následně od školy obdržíte potvrzení přijetí tzv. eCoE (electronic Confirmation of Enrolment), což se použije při žádosti o vízum. Studentské vízum je možné získat nejdříve 3-4 měsíce před plánovaným začátkem kurzu a jeho platnost končí dle zvolené délky studia (maximální délka je 5 let s možností prodloužení). Pokud je studium kratší než 10 měsíců, vízum je platné 1 měsíc po skončení studia. V případě studia delšího než 10 měsíců, končí platnost víza 2 měsíce od ukončení studia. Výhodou studentského víza je možnost při studiu také pracovat od nástupu do školy. Studenti mají povoleno pracovat 20 hodin za týden během docházky do školy a neomezeně během prázdnin a po skončení kurzu. Studentská víza jsou vícevstupová, po dobu jejich platnosti je možné také opakovaně cestovat mimo Austrálii a zase se vracet. Hlavní podmínky pro posouzení žádosti se řídí kritérii rizikovostiAustralským imigračním úřadem je od 1. 7. 2018 stanoven poplatek ve výši 575 AUD. Délka vyřízení žádosti je individuální.

1. Vyřízení žádosti

Od 1. 7. 2016 se všechny žádosti zadávají online na webových stránkách australského imigračního úřadu. Před zažádáním o studentské vízum musí být student přijat ke studiu na některé z australskou vládou schválené vzdělávací instituci a mít potvrzení eCoE.

Potřebné dokumenty k vyřízení žádosti a uhrazení poplatku

 • Vyplněný formulář žádosti o studentské vízum
 • Kopie cestovního pasu platného ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z Austrálie
 • 1x pasové foto
 • Potvrzení o zajištěném povinném zdravotním pojištění pro mezinárodní studenty - OSHC
 • Motivační dopis vysvětlující hlavní důvody pro studium v Austrálii (proč právě tato lokalita/kurz, studijní a pracovní historie, plány po návratu do ČR atp.)
 • Formulář eCoE (potvrzení o studiu získané od vybrané školy po uhrazení školného)
 • Uhrazení poplatku 560 AUD ambasádě 
 • Výpis z rejstříku trestů dokládaný pouze v případě zájmu o kurz delší než 1 rok a zároveň pokud student v cizině strávil za posledních 10 let více než 1 rok


Dokumenty, které si může vyžádat ambasáda v průběhu žádosti:

Všechny níže uvedené dokumenty musí být přeložené do angličtiny soudním překladatelem a opatřeny úředním kulatým razítkem.

 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Potvrzení o předchozím studiu anglického jazyka
 • Přehled pracovních zkušeností (pracovní smlouvy, výplatní pásky, živnostenský list,...)
 • Finanční krytí (výpis z účtu za poslední 3 měsíce prokazující dostatek finančních prostředků na pokrytí prvního roku studia v Austrálii)
 • Životopis
 • Závazky k vlasti (zdůvodnění návratu do ČR)
 • Doklad o zajištěném ubytování


Telefonický pohovor s australskou ambasádou

Často se stává, že pracovník z australské ambasády ve Vídni studenta kontaktuje, aby si upřesnil a doplnil poskytnuté informace a posoudil s jakou pravděpodobností se student vrátí zpět do vlasti. 
 

2. Finanční krytí

Pojem finanční krytí označuje jeden z nejdůležitějších faktorů při podávání žádosti o studentské vízum. Je to prokázání, že je student schopný se o sebe během svého pobytu v Austrálii finančně postarat, bude se moci soustředit na své studium a neocitne se ve finanční tísni. Pokud cestujete na dobu delší než 1 rok, prokazuje se dostatečné finanční krytí na první rok pobytu. V případě, že nebudete schopni prokázat dostatečné finanční krytí, může to vést až k zamítnutí víza. Každá žádost se posuzuje individuálně a ne vždy si australská ambasáda toto prokázání vyžádá. Ovlivňujícími faktory jsou například vybraný kurz, plánovaná délka pobytu nebo stupeň rizikovosti vybrané školy. Během vyplňování online žádosti se ale vždy uvádí dostatečná finanční částka, ke které bude míst student přístup po celou dobu pobytu v Austrálii. Zda si imigrační úředník posuzující jednotlivé žádosti vyžádá doložení finančního krytí, záleží pak zcela na něm. Životní náklady v Austrálii, zvláště pak ve velkých městech jako je Sydney nebo Melbourne, jsou poměrně vysoké. Výše částky je v současné době $1.652,5 AUD/měsíc.
 

3. Kategorie rizikovosti

Australský imigrační úřad vytvořil kategorii rizik poskytující hodnocení každé studentské žádosti na základě země a občanství studenta a školy, na kterou se hlásí. Stupně rizikovosti jsou určovány na základě údajů za posledních 12 měsíců a vychází z počtu zamítnutých nebo zrušených víz a z počtu studentů, kteří překračují platnost svých víz na území Austrálie. Každých 6 měsíců jsou tyto údaje přezkoumávány a mohou se měnit. Stupně rizikovosti pro jednotlivé země nejsou nikde oficiálně zveřejněné, aby nedocházelo ke zneužívání údajů. 


Princip kategorie rizikovosti

  Země 1 Země 2 Země 3
Škola 1 1 1 1
Škola 2 1 1 2
Škola 3 1 2 2


Studenti spadající do kategorie 1 neboli zvýhodněné kategorie většinou nemusí dokládat finanční krytí nebo úroveň angličtiny. Dle údajů je to více než 80 % žádostí. Studenti spadající do kategorie 2 naopak mohou očekávat nutnost doložit finanční krytí a úroveň anglického jazyka.
 

4. Vízové podmínky:

 • Uzavřené zdravotní pojištění OSHC (Overseas Student Health Cover) po celou dobu pobytu
 • Minimálně 80 % docházka do denního kurzu (týká se především jazykových a odborných kurzů)
 • Dodržování limitovaného pracovního povolení (Work Permission) umožňujícího pracovat 20 hodin za týden během školy, neomezeně během prázdnin a po skončení školy
 • Dostatek finančních prostředků pro studium a pobyt v Austrálii
 • Pokud je student mladší 18 let musí mít zajištěné školou schválené ubytování
 • Při změně bydliště v Austrálii nahlásit tuto změnu do 7 dnů škole/imigračnímu úřadu

Dependantské vízum (cestování s partnerem/manželem)

Dependantské vízum je určeno pro manžele, páry (kteří prokáží společné nerozlučné soužití) a jejich děti mladší 18 let, kteří se rozhodnou cestovat za studiem do Austrálie společně na jedno studentské vízum. O tento druh víza se žádá jako o studentské vízum s tím, že hlavní žadatel do žádosti uvede své rodinné příslušníky. Jeden z dvojice (hlavní žadatel) musí splnit podmínky pro získání klasických studentských víz, v Austrálii pak bude studovat a automaticky tak získá také pracovní povolení. Jeho partner, případně i další rodinní příšlušníci, studovat nemusí (s výjimkou dětí školou povinných) a přitom získají také pracovní povolení na 20 hodin týdně (pozor - omezení na 20 hodin týdně platí i v období prázdnin, kdy hlavní žadatel může pracovat neomezeně). Pokud ale budou chtít studovat, mohou maximálně 12 týdnů (3 měsíce). Délka dependantských víz se odvíjí od délky kurzu hlavního žadatele. Podmínkou těchto víz je, že dependanti nemohou přicestovat dříve než hlavní žadatel.
 

1. Finanční krytí

Rozdíl oproti finančnímu krytí u studentského víza je v tom, že hlavní žadatel je povinný prokazovat finanční krytí i pro své rodinné příslušníky. Ke svému finančnímu krytí je nutné připočíst 35 % z celkového finančního krytí pro své partnera, 20 % pro první a 15 % pro každé další dítě. Pokud je dítě školou povinné (a to i v případě, že nebude chodit do školy) je nutné také připočíst náklady na školné. 
 

2. Prokázání partnerství

Hlavní žadatel musí prokázat, že s partnerem žije v nerozlučném soužití, aby ho mohl připojit ke své žádosti o studentské vízum. V případě manželského páru se prokáže kopie oddacího listu. U nesezdaných párů se musí prokázat min. 1 rok společného soužití jako partneři. Doloží se například společné bydlení, sdílení nákladů na společnou domácnost atp.
 

3. Na co si dát pozor

V případě, že ambasáda neuzná dependantský vztah mezi partnery, může být žádost partnera zamítnuta. V případě, že by tak nechtěl odcestovat ani hlavní žadatel, nevztahuje se na něj záruka na vrácení školného, protože jeho studentské vízum formálně zamítnuto nebylo. 

Work and Holiday vízum

Subclass 462

Od března roku 2018 přišel v platnost nový typ víz, který je určen především mladým lidem, kteří chtějí zkombinovat prázdniny s prací v Austrálii po dobu maximálně 1 roku. Důležitou podmínkou týkající se práce na Work and Holiday víza je možnost pracovat u jednoho zaměstnavatele maximálně 6 měsíců. Smyslem těchto víz není v první řadě práce, ale spíše se na ně nahlíží jako na prodloužené prázdniny s možností přivýdělku. Pro rok 2018 bylo uvolněno 500 míst pro Českou republiku. Ověřte si počet aktuálně dostupných míst před podáním žádosti.


1. Tento typ víz je určen všem, kteří:

- jsou ve věku od 18 do 31 let
- jsou občanem jedné z 22 zemí, která tento druh víz umožňuje
- mají platný cestovní doklad vydaný v zemi, která má vízum Work and Holiday v Austrálii umožněné
- neplánují s sebou vzít žádné nezletilé dítě
- jsou dostatečně finančně kryti během doby pobytu (cca 5 000 AUD, tj. cca 85 000 Kč)
- mají dostatečné finanční prostředky na zpáteční letenku (cca 30 000 Kč)
- zatím v minulosti nenavštívili Austrálii na Working Holiday víza (subclass 417)
- jsou zdravotně způsobilí
- si zajistí odpovídající zdravotní pojištění do Austrálie
- mají čistý trestní rejstřík (nutné dodat výpis z každé země, kde občan žil déle než 12 měsíců v posledních 10 letech od svých 16 let)
- dosáhl požadovaného stupně vzdělání (tzn. ukončené vysokoškolské vzdělání - Bc. nebo více, ukončené studium na VOŠ nebo konzervatoři, nebo nejméně 2 úspěšně dokončené roky univerzitního studia)
- mají požadovanou znalost anglického jazyka
- mají oficiální doporučující dopis "letter of support" od vzdělávací instituce, která poskytla terciální vzdělání (šablona ke stažení)


2. Tento typ víz opravňuje ke:

- vstupu do Austrálie během 12 měsíců od udělení víza
- pobytu v Austrálii po dobu maximálně do 1 roku (12 měsíců)
- práci v Austrálii (omezeno možností pracovat u jednoho zaměstnavatele maximálně 6 měsíců)
- studiu v Austrálii (omezeno na maximálně 4 měsíce - 17 týdnů)
- neomězeně Austrálii opouštět a znovu se vracet po celou dobu platnosti víz (víza se opuštěním Austrálie automaticky neprodlužují!)
- žádosti o druhé vízum Work and Holiday, pokud jste pracovali minimálně 3 měsíce v severní Austrálii v oboru cestovní ruch / pohostinství / zemědělství / lesnictví / rybaření (více informací na vyžádání)
 

3. Jak podat žádost:

První žádost nelze podat online. Pro občany České republiky platí, že své žádosti odesílají poštou na imigrační úřad v Berlíně. K žádosti je nutné připojit požadované dokumenty a to ve verzi kopie, originál se dokládá pouze pokud k tomu budete vyzváni. Dokumenty, které nejsou v angličtině je nutné přeložit akreditovanou osobou/společností. Žádost o prodloužení se podává online, ale váží se k ní různé podmínky (např. mít odpracováné alespoň 3 měsíce v severní Austrálii, uznává se pouze určitý druh práce atp.). První žádost musí zájemce podat mimo Austrálii. 


Postup:

- vyplnění formuláře 1208 - Application for a Work and Holiday visa
- vyplnění formuláře 1464 - Work and Holiday visa: Employment verification (pokud se jedná o druhou žádost o Work and Holiday víza) + doložení dalších dokumentů
- vyplnění formuláře 956 - Advice by a migration agent/exempt person of providing immigration assistance (v případě, že je žádost zpracovávána třetí stranou, např. agentem)
- vyplnění formuláře 956a - Appointment or wirhdrawal of an authorised recipient (v případě, že chcete obdržet korespondenci imigračního úřadu na jinou adresu, např. na adresu agenta)
- uhrazení poplatku 450 AUD + 80 AUD za vyřízení papírové žádosti; ověřte si aktuální výši poplatku

K žádosti se dále dokládají tyto osobní informace:

- kopie biometrického pasu (dvojstrana s fotografií a osobními údaji)
- kopie rodného listu (se jmény obou rodičů)
- dvě aktuální fotografie pasového formátu na čistém podkladu (45 mm x 35 mm, zezadu podepsané)
- prokázání dostatečného finančního krytí po dobu pobytu v Austrálii (cca 5 000 AUD)
- prokázání dostatečných finančních prostředků na zpáteční letenku z Austrálie, případně doložení samotné zpáteční letenky
- doložení současné situace, tzn. studia nebo zaměstnání

K první žádosti se navíc dokládají tyto dokumenty:

- potvrzení o dosaženém vzdělání
- potvrzení o potřebné úrovni angličtiny
 

Požadovanou znalost anglického jazyka je možné prokázat doložením:

Složením zkoušky

- IELTS (International English Language Testing System) - minimální skóre 4,5
- CAE (Cambridge English Advanced) - minimální skóre 147
- TOEFL iBT (Test of English ad a Foreign Language internet-Based Test) - minimální skóre 32
- případně doložit absolvování studia na škole, kde studium bylo plně v angličtině (bližší informace na vyžádání)

Žádná z uvedených zkoušek nesmí být starší než 12 měsíců v době podání žádosti o vízum.


4. Odeslání žádosti 

Na závěr se vše odešle poštou na ambasádu v Berlíně. Aktuální adresu si vždy raději zkontrolujte na oficiálním webu. Vyřízení většiny žádosti trvá od 21 dnů (cca 75 % žádostí) do 4 měsíců (cca 90 % žádostí).

Adresa
Australian Embassy
Visa Office
Wallstrasse 76-79
10179 Berlin, GERMANY
Web: www.germany.embassy.gov.au

Studentská víza versus Work and Holiday víza

Studentským vízům nahrávají vysoké daně (kolem 30%), které jsou strhávány a o jejichž vrácení si nemůžete ani zažádat, pokud pracujete na Work and Holiday víza. Zatímco pokud pracujete na pracovní povolení udělené ke studentským vízům platíte daně 19% a můžete si zažádat o jejich vrácení (vyplácí se každý červen nebo při opuštění Austrálie). Částku, kterou byste odvedli na daních při práci na víza Work and Holiday můžete raději investovat do svého vzdělání, protože je přiblitně stejná nebo dokonce vyšší než školné na většině odborných kurzů. Raději proto dobře zvažte, zda pro vás z tohoto pohledu není výhodnější zažádat si spíše o studentská víza, která si můžete vyřídit na delší dobu (pokud budete studovat odborný kurz tak třeba i na 2 roky a více) a lze je snadno prodloužit. Studium odborného kurzu je navíc možné hradit ve splátkách. Navíc se zajištěním jazykového nebo odborného kurzu vám rádi pomůžeme.


Vízum do Austrálie je velice důležité a doporučujeme jeho vyřízení nepodcenit. Zdá se vám celý proces žádosti moc složitý? Nevíte, jaké vízum je pro vás to pravé? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme a celým procesem vás provedeme tak, aby se váš sen podívat se do Austrálie stal realitou. Opravdoví specialisté jsme na studentská víza s pracovním povolením, která je daleko snažší získat, a u kterých nemusíte splnit tolik podmínek jako u Work and Holiday víz. 


Zcela ZDARMA vyřizujeme víza do Austrálie všem svým klientům, kteří si přes nás zajišťují také studium. Nehradíte nic navíc, pouze povinné poplatky placené australskému imigračnímu úřadu (výše jednotlivých poplatků uvedena u konkrétního typu víza). Svým klientům jsme k dispozici po celou dobu jejich pobytu v Austrálii.


A na závěr jeden tip - nepleťte si Work and Holiday (vízum pro Austrálii) s Working Holiday (vízum pro Nový Zéland a Kanadu). :-) 


Důležité odkazy:

Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a získejte více informací: